Milí rodiče předškoláků,

Rádi bychom Vás pozvali k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020 – 2021. Zápis se bude konat ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 od 13:30 v budově Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště Větrná 1063.

Jako každý rok si můžete rezervovat přesný čas, kdy se na zápis dostavíte. Rezervace je možná telefonicky na čísle 572 434 417 (mob. 737 744 082) – Mgr. Jana Horsáková (ZŘ pro 1. stupeň) nebo 572 434 422 (mob. 739 488 429) (ZŘ pro MŠ). Pokud si rezervujete čas, tak Vaše dítě obdrží zvací dopis, ve kterém budou i potřebné formuláře pro vyplnění. V případě, že nebudete mít čas rezervovaný, vyplníte vše potřebné na místě. Předškolák musí přijít v doprovodu zákonného zástupce. Ten si vezme svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Po celou dobu zápisu bude připravena zodpovědět případné dotazy rodičů školní speciální pedagožka Mgr. Ludmila Bednaříková a školní psycholožka

Další informace pro školní rok 2020/2021:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne v době od září 2019 do srpna 2020 šesti let a dítě, které mělo odklad.

K zápisu mohou přijít i děti mladší, které dosáhnou šestého roku věku v období od září do června příslušného školního roku. Dítě může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí takového dítěte k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce základní škole osobně nebo telefonicky na č. 572 434 417 (mob. 737 744 082) – Mgr. Jana Horsáková (ZŘ pro 1. stupeň) 572 434 411 (mob. 739 488 428) – paní hospodářka Marcela Martinková a dostaví se s dítětem k zápisu v náhradním termínu.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně. Se všemi výše uvedenými dokumenty se mohou zákonní zástupci dostavit do školy v den konání zápisu a rozhodnutí může být vydáno okamžitě.

Výběr školy

Rádi přivítáme rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do 1. třídy na ZŠ a MŠ Větrná a nepatří do jejího spádového obvodu. Své rozhodnutí oznámí spádové škole.

Do spádového obvodu naší školy patří ulice: 

Bedřicha Buchlovana

Derflanská

Hrušková

Jabloňová

Jaroslava Staňka

Konečná

Lomená

Na Hraničkách

Na Hřebínku

Na Vyhlídce

Nad Špitálkami

Obrátilova

Pod Kostelem

Rudy Kubíčka

Sadová

Slunečná

Stavařská

Trnková

Větrná

Vladislava Vaculky

Organizace a průběh zápisu. Kritéria pro přijetí žáka/žákyně do naší školy v roce 2020/2021

Formální část zápisu

- zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění školní docházky

- vyplní náležité dokumenty (dotazník dítěte, žádost o přijetí k povinné školní docházce)

- k formální části je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat

- každému účastníku řízení bude přiděleno registrační číslo

Motivační část zápisu

- rozhovor a práce učitele se zapisovaným dítětem bude trvat maximálně 20 minut

- tato část je provázena zvířátky a slouží k motivaci dítěte pro školní docházku

- uskutečňuje se formou her a jednoduchých úkolů

Kritéria pro přijetí žáka/žákyně do naší školy v roce 2020/2021

- v tomto školním roce budeme přijímat žáky do dvou tříd

- přednostně budou přijímání žáci ze spádového obvodu

- dalším kritériem je sourozenec, který již navštěvuje naši MŠ nebo ZŠ

- do naplnění kapacity dvou tříd budou přijímáni i žáci z jiných spádových obvodů

V Uherském Hradišti dne 1. ledna 2020

Ředitelka školy, Mgr. Marie Leitgebová

 

 

 

Desatero pro rodiče předškolního věku 

Desatero pro rodiče

 

Předškolácké akce

Akce pro předškoláky

Další akce

 

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak můžete pomoci svým dětem

 

Tiskopisy

Zápisní list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

 

 
Představujeme se