Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

Vážení a milí rodiče předškoláků,

Rádi bychom Vás pozvali k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022. Zápis se bude konat ve čtvrtek 8. 4. 2021 a v pátek 9. 4. 2021 v budově Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště Větrná 1063.

O konkrétní podobě zápisu Vás budeme podrobně informovat podle aktuálních opatření MŠMT a MZČR

 

Další informace pro školní rok 2021/2022:

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne v době od září 2021 do srpna 2022 šesti let a dítě, které mělo odklad.

K zápisu mohou přijít i děti mladší, které dosáhnou šestého roku věku v období od září do června příslušného školního roku. Dítě může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí takového dítěte k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Výběr školy

Rádi přivítáme rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do 1. třídy na ZŠ a MŠ Větrná a nepatří do jejího spádového obvodu. Své rozhodnutí oznámí spádové škole.

Do spádového obvodu naší školy patří ulice:

Bedřicha Buchlovana

Derflanská

Hrušková

Jabloňová

Jaroslava Staňka

Konečná

Lomená

Na Hraničkách

Na Hřebínku

Na Vyhlídce

Nad Špitálkami

Obrátilova

Pod Kostelem

Rudy Kubíčka

Sadová

Slunečná

Stavařská

Trnková

Větrná

Vladislava Vaculky

městská část Sady

 

Kritéria pro přijetí žáka/žákyně do naší školy v roce 2021/2022

- v tomto školním roce budeme přijímat žáky do dvou tříd

- přednostně budou přijímání žáci ze spádového obvodu

- dalším kritériem je sourozenec, který již navštěvuje naši MŠ nebo ZŠ

- do naplnění kapacity dvou tříd budou přijímáni i žáci z jiných spádových obvodů

 

V Uherském Hradišti 28. ledna 2021

Ředitelka školy, Mgr. Marie Leitgebová

 

 

Desatero pro rodiče předškolního věku 

Desatero pro rodiče

 

Škola se představuje

Škola nabízí

 

Jak můžete pomoci svým dětem

Jak můžete pomoci svým dětem

 

Tiskopisy

Dotazník

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

 

 
Představujeme se