Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

Žáci 1.-9. ročníku jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu "Otevřená škola".

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
 Český jazyk  8  8  8  8  8
 Matematika  5  5  5  5  5
 Informatika  0  0  0  1  1
 Prvouka  2  2  3  0  0
 Vlastivěda  0  0  0  1  1
 Přírodověda  0  0  0  2  2
 Dovednosti pro život  0  0  0  1  1
 Hudební výchova  1  1  1  1  1
 Výtvarná výchova  1  2  2  1  1
 Praktické činnosti  1  1  1  1  1
 Tělesná výchova  2  2  2  2  2
 Cizí jazyk  0  0  3  3  3

 

Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
 Český jazyk a literatura  5  4  4  5
 Cizí jazyk  3  3  3  3
 Matematika  4  4  5  5
 Informatika  1  1  0  0
 Mediální výchova  0  0  1  1
 Dějepis  2  2  2  2
 Zeměpis  2  2  1  1
 Přírodopis  2  1  2  1
 Fyzika  1  2  2  2
 Chemie  0  0  2  2
 Občanská výchova  1  1  1  1
 Hudební výchova  1  1  1  1
 Výtvarná výchova  2  2  1  1
 Výchova ke zdraví  1  1  1  0
 Tělesná výchova  2  2  2  2
 Svět práce  1  1  1  1
 Další cizí jazyk  0  2  2  2
 Volitelné předměty  0  1  1  2

Nabízíme. 


Další cizí jazyk od 7. roč.: Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk.
Volitelné předměty:
7. ročník - zájmová TV, cvičení z M,
8. ročník - cvičení z M, konverzace v Aj, ZTv, cvičení z Čj
9. ročník - cvicení z Čj, M, zájmová TV, konverzace v Aj
Představujeme se