Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

Od 1. února 2019 realizuje naše škola projekt "Výzva 63 v MŠ a ZŠ Větrná, Uherské Hradiště". Poskytnutá finanční podpora je ve výši 2 508 557,00 Kč.

                 Logolink OP VVV hor barva cz

 

Zvolené aktivity pro MŠ


1. Školní asistent – personální podpora MŠ
- Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.
- Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.


2. Projektový den mimo školu a projektový den ve škole
- Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.
- Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 

Zvolené aktivity pro ZŠ


3. Školní asistent – personální podpora ZŠ
- Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám.
- Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.


4. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
- Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.


5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
- Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím
možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci
upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí
standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v
hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.


6. Klub pro žáky ZŠ
- Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové
aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
- Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky
vzdělávání žáka.- Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

7. Projektový den mimo školu a projektový den ve škole
- Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a
vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí
dětí.
- Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí dětí.


8. Komunitně osvětová setkávání
- Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy.
- Základní škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli
školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku
apod.).
- Žáci ze školy, případně děti z přípravné třídy se mohou do aktivity zapojit jako diváci
nebo i jako samotní aktéři.
Aktivity zvolení pro ŠD


9. Školní asistent – personální podpora ŠD
- Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta
školním družinám a školním klubům.
- Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména
účastníkům ohroženým školním neúspěchem.


10. Projektový den v ŠD a Projektový den mimo ŠD
- Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a
vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí
účastníků.
- Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí účastníků.


11. Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK
- Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družin a školních
klubů.


12. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv

- Cílem je podpořit pedagogy školních družin a školních klubů ve zvyšování kvality jejich
každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné
výměny zkušeností mezi pedagogy z různých školských zařízení/škol.


13. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK
- Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družina školních
klubů a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít
pozitivní vliv na výsledky účastníků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.


14. Klub pro účastníky ŠD/ŠK
- Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita
má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.
- Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky
vzdělávání žáka.
- Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
Aktivity zvolení pro ŠK


15. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK
- Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školních družina školních
klubů a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít
pozitivní vliv na výsledky účastníků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.


16. Klub pro účastníky ŠD/ŠK
- Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita
má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.
- Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky
vzdělávání žáka.
- Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.


17. Projektový den ve ŠK a Projektový den mimo ŠK
- Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a
vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí
účastníků.
- Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

 

LOGOLINK
Představujeme se