Organizace výuky 1. stupně od 25. 5. 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. 5. 2020

 

Cesta do školy

Školní budova bude otevřena od 7:30.  

Žáci se před školou nesmí shlukovat, musí dodržovat odstup mezi sebou 2 metry, ústa a nos musí mít zakryté rouškou. 

Do budovy mohou vstupovat v rouškách pouze žáci a zaměstnanci školy. Vstup ostatních osob nebude možný!

 

Pohyb ve škole

Při vstupu do školy procházejí žáci přes čisticí zónu, kde si vydezinfikují podrážky bot. Pak při dodržování odstupu 2 metrů vcházejí do přidělených šaten, kde se přezují, před šatnou si vydezinfikují ruce a procházejí k přiděleným učebnám (každá skupina 15 žáků má přidělenou a označenou učebnu a šatnu, kterou nebude možné do konce školního roku měnit). 

Při jakémkoliv pohybu ve společných prostorách školy musí mít žáci i zaměstnanci školy nasazenu roušku a dodržovat dvoumetrové rozestupy. Každý žák má u sebe na den minimálně 2 roušky uložené v sáčku. 

 

Pobyt ve školních skupinách

Školní skupiny jsou organizovány:

      1. – 3. ročník v čase od 8:00 do 16:00. Výuka probíhá do 11:30, poté žáci odchází po skupinách na oběd. Po obědě pokračují ve stejných učebnách výchovnou činností. Po obědě je možné vyzvednutí dítěte na základě předem uvedeného údaje nebo dítě odchází samo. 

     4.  – 5. ročníky v čase od 8:00 do 14:00 včetně oběda. Po obědě odchází domů. 

 

Budou se vyučovat hlavní předměty Matematika, Český jazyk, Angličtina, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda. 

Ve třídě se při vyučování rozesadí do lavic po jednom.  Při sezení v lavici rozhoduje o nošení roušky pedagogický pracovník. V případě, že je zachován rozestup 1,5 - 2 m, může rozhodnout o jejím sundání. Pokud není rouška nasazena na obličeji, musí se ukládat do vlastního plastového sáčku. Jestliže dochází k blízkému kontaktu například skupinová práce, musí být rouška nasazena.

Žáci si přinesou učebnice, pracovní sešity a školní potřeby.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školních skupin. 

 

Přestávky

Pohyb žáků o přestávkách bude organizován po skupinách podle přesného harmonogramu tak, aby byly dodrženy metodické pokyny k zajištění hygienických předpisů.

 

Stravování

Stravování žáků bude zajištěno ve školní jídelně v souladu s hygienickými předpisy. Žáci se budou přesouvat po skupinách pod vedením učitelů. Před jídlem si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci. Jídlo konzumuje na určeném místě v jídelně, které nachystají pracovnice školní jídelny. Po každé skupině vydezinfikují místo a nachystají pro další skupinu. Objednávání a odhlašování obědů je možné elektronicky prostřednictvím webových stránek, případně telefonicky.

Školní bufet v provozu nebude.

 

Zajištění hygienických potřeb

Na všech toaletách a ve všech třídách budou umístěny desinfekční gely a jednorázové ručníky.

Dezinfekce bude umístěna také při vstupu do školy, v prostorách šaten a školní jídelny.

 

Odpolední pobyt žáků

Po obědě probíhá výchovná činnost v učebnách školních skupin, případně v určených venkovních prostorách školy. Pobyt žáků 1. stupně je možný na základě informací v „Oznámení zákonných zástupců“, nejdéle však do 16:00. 

 

Omlouvání žáků, mimořádný odchod

Zákonný zástupce je povinen žáky přihlášené do školních skupin řádně omlouvat prostřednictvím omluvných listů, elektronicky pedagogickému pracovníkovi zodpovědnému za skupinu, nebo telefonicky do kanceláře školy. Škola vede evidenci o docházce žáků do školních skupin. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Plánovaný odchod žáka mimo předem zvolený čas v „Oznámení zákonných zástupců“ oznámí zákonný zástupce písemně pověřenému pracovníkovi, který zajišťuje činnost školní skupiny.

Organizace výuky 1. stupně a provoz základní školy od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 vychází z platné legislativy a pokynů MŠMT. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsou možné změny vyhrazeny.
Představujeme se