Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je v provozu od 6:30 hod. do 17:00 hodin, v pátek do 16:30 hodin.
Do školní družiny jsou přijímány děti 1.–4. ročníku na základě vyplněných zápisních lístků. Úplata činí ve školním roce 2020/2021 150,- Kč za příslušný měsíc (vybírá se ve dvou splátkách - za září/2020-leden/2021, t.j. 750 Kč; za únor/2021-.červen/2021, t.j. 750 Kč).
Kontaktní telefon na školní družinu je 572 434 422.
Školní družina má 5 oddělení.

                  ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

                         1.ODDĚLENÍ:– vychovatelka Blanka Weiserová

                              - ŠD v přízemí žluté sekce

        2. ODDĚLENÍ: – vychovatelka Lucie Vaculíková

                              - ŠD v přízemí zelené sekce

        3. ODDĚLENÍ: – vychovatelka Tereza Fojtů

                              - ŠD v přízemí zelené sekce

        4. ODDĚLENÍ: – vychovatelky: Monika Grigorovová, Marie Modlíková

                              - ŠD v 1. poschodí žluté sekce

       

Zájmové vzdělávání ve školní družině dětem nabízí podnětné a obsahově zajímavé činnosti. Obohacuje jejich denní program o výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační a odpočinkové aktivity, formou didaktických her realizuje přípravu na vyučování.
Probíhá především při vlastní činnosti dětí, je založeno na přímých prožitcích a zážitcích z různých činností a her, které spojují dětskou zvídavost i radost z poznání a objevování, potřebu bavit se, prožívat, být aktivní a komunikovat s okolním světem. Činnost školní družiny je rozpracována ve "ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY" do jednotlivých tématických okruhů, které se vzájemně prolínají:

1. Místo, kde žijeme: seznamujeme se s prostředím školy, družiny, s nejbližším okolím, místem bydliště i s kulturním dědictvím našeho národa prostřednictvím četby, vyprávění, výtvarného umění, filmu, lidových tradic.

2. Lidé kolem nás: učíme se spolupracovat a komunikovat s ostatními dětmi, s dospělými ve škole, doma i na veřejnosti, poznáváme nejrůznější lidské činnosti i povolání a učíme se chápat odlišnosti. Při výchovných a zájmových činnostech zařazujeme četbu, vyprávění, dramatizaci námětových scének i pohádek, témata výtvarně a pracovně ztvárňujeme.

3. Lidé a čas: poznáváme roční období, jejich charakteristické znaky, pozorujeme změny v přírodě i v životě člověka. Možnostem a zvláštnostem ročních období přizpůsobujeme také hry a zájmové činnosti dětí - pouštíme draky, vyrábíme z přírodnin, stavíme ze sněhu, poznáváme lidové zvyky a tradice, hrajeme hry a sportujeme, učíme se účelně a aktivně využívat volný čas.

4. Rozmanitost přírody: snažíme se chránit přírodu, poznáváme rostliny a živočichy z různých prostředí, vyhledáváme informace v encyklopediích, řešíme kvízy a křížovky, hrajeme hry, tvoříme z přírodnin, malujeme atd.

5. Člověk a jeho zdraví: dbáme na bezpečnost svou i ostatních, snažíme se předcházet úrazům. Dodržujeme správný režim dne, střídáme činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační a spontánní. Denně zařazujeme pobyt venku.

 

 

 
Představujeme se