Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v květnu 2013 tento rozvojový program ve vzdělávání, jehož cílem bylo zvyšování kvality vzdělávání, rozvíjení řečových dovedností dětí předškolního věku a zlepšení pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence.

 

 

Naše škola obdržela z tohoto rozvojového programu částku 95 000Kč, které byly využity na projekt „S pohádkou to dokážeme“.

Projekt byl zaměřen na rozvíjení řečových dovedností dětí předškolního věku a zkvalitnění logopedické prevence v MŠ. Náplní projektu byly různé dílčí aktivity sloužící k nápravě hlásek u dětí v MŠ a rozvíjení jejich vyjadřovacích schopností, paměti, fantazie a citu pro český jazyk s využitím nejznámějších pohádek. Všechny děti pracovaly ve svých kmenových třídách a děti s vadami výslovnosti navíc pokračovaly také individuálně pod dohledem logopedické asistentky. Celým projektem se prolínaly pohádky a pohádkové bytosti, které jsou dětem v tomto věku nejbližší.

Vyhodnocení projektu

Projekt „S pohádkou to dokážeme“ byl zahájen v září 2013 setkáním rodičů MŠ s pedagogickými pracovníky a vedením školy. Setkání se rovněž zúčastnila paní logopedka z SPC Brno, která projekt odborně zabezpečovala. Pro rodiče byla připravena přednáška v rámci logopedické prevence. V dalších dnech logopedická asistentka provedla depistáže u všech nejstarších dětí a vytipovala konkrétní děti se kterými byla pravidelně individuálně prováděna náprava výslovnosti. Činnost probíhala s 12 dětmi, u kterých byla vytvořena osobní portfolia a různé pracovní materiály pro rodiče sloužící k další nápravě výslovnosti.

Ve všech sedmi třídách MŠ (187 dětí) byly pravidelně i příležitostně zařazovány logopedické chvilky na procvičování gymnastiky mluvidel. Pro tyto chvilky bylo vytvořeno speciální logické pexeso na procvičování hlásek“ L, R, Ř a sykavek. Činnost v aktivitě byla zachycena ve fotodokumentaci.

V měsíci prosinci byl vydán časopis „Větrníček“, který byl celý tematicky zaměřen na probíhající projekt. Rodiče v něm byli seznámeni s průběhem realizace projektu, s vývojem řeči u dětí a byla jim předložena doporučení k procvičování výslovnosti - básničky, písničky apod.

 Významným výstupem projektu byly omalovánky šité na míru plné pohádkových bytostí. Omalovánky byly vytvořeny pouze z obrázků namalovaných dětmi z MŠ a byly doplněny vhodným logopedickým textem.

Jednotlivé třídy MŠ si vybraly svoji pohádku k dramatizaci. Děti si pod vedením svých učitelek samy zhotovily kulisy a kostýmy. Závěrečnou aktivitou projektu bylo divadelní představení pohádky pro rodiče, které se uskutečnilo na slavnostním vánočním posezení dětí, učitelek MŠ a rodičů.

Výše uvedenými aktivitami byly splněny všechny cíle projektu a výstupy a byl dodržen časový harmonogram.

Fotodokumentace k projektu

 
Představujeme se