Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je v provozu od 6:30 hod. do 17:00 hodin, v pátek do 16:30 hodin.
Do školní družiny jsou přijímány děti 1.–4. ročníku na základě vyplněných zápisních lístků. Úplata je ve školním roce 2017/2018 100,- Kč za příslušný měsíc.
Kontaktní telefon na školní družinu je 572 434 422.
Školní družina má 5 oddělení:

  1. oddělení – vychovatelka Blanka Weisserová
  2. oddělení – vychovatelka Diana Kořínková
  3. oddělení – vychovatelka Marie Modlíková
  4. oddělení – vychovatelka Lucie Vaculíková
  5. oddělení - vychovatelka Monika Grigorová

Zájmové vzdělávání ve školní družině dětem nabízí podnětné a obsahově zajímavé činnosti. Obohacuje jejich denní program o výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační a odpočinkové aktivity, formou didaktických her realizuje přípravu na vyučování.
Probíhá především při vlastní činnosti dětí, je založeno na přímých prožitcích a zážitcích z různých činností a her, které spojují dětskou zvídavost i radost z poznání a objevování, potřebu bavit se, prožívat, být aktivní a komunikovat s okolním světem. Činnost školní družiny je rozpracována ve "ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY" do jednotlivých tématických okruhů, které se vzájemně prolínají:

1. Místo, kde žijeme: seznamujeme se s prostředím školy, družiny, s nejbližším okolím, místem bydliště i s kulturním dědictvím našeho národa prostřednictvím četby, vyprávění, výtvarného umění, filmu, lidových tradic.

2. Lidé kolem nás: učíme se spolupracovat a komunikovat s ostatními dětmi, s dospělými ve škole, doma i na veřejnosti, poznáváme nejrůznější lidské činnosti i povolání a učíme se chápat odlišnosti. Při výchovných a zájmových činnostech zařazujeme četbu, vyprávění, dramatizaci námětových scének i pohádek, témata výtvarně a pracovně ztvárňujeme.

3. Lidé a čas: poznáváme roční období, jejich charakteristické znaky, pozorujeme změny v přírodě i v životě člověka. Možnostem a zvláštnostem ročních období přizpůsobujeme také hry a zájmové činnosti dětí - pouštíme draky, vyrábíme z přírodnin, stavíme ze sněhu, poznáváme lidové zvyky a tradice, hrajeme hry a sportujeme, učíme se účelně a aktivně využívat volný čas.

4. Rozmanitost přírody: snažíme se chránit přírodu, poznáváme rostliny a živočichy z různých prostředí, vyhledáváme informace v encyklopediích, řešíme kvízy a křížovky, hrajeme hry, tvoříme z přírodnin, malujeme atd.

5. Člověk a jeho zdraví: dbáme na bezpečnost svou i ostatních, snažíme se předcházet úrazům. Dodržujeme správný režim dne, střídáme činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační a spontánní. Denně zařazujeme pobyt venku.

Pravidelnou činnost školní družiny motivuje celoroční tematická hra - ve školním roce 2017/2018 má název "Od andulky po žížalu -poznejme je všechny spolu". Dané téma se ve všech odděleních prolíná v různých pravidelných činnostech i při příležitostných akcích, jako je karneval, besídka, soutěže, besedy s hostem, sportovní akce atd. V průběhu roku také navštěvujeme filmová představení v kině. V rámci pravidelné činnosti školní družiny mají děti možnost dle svého zájmu navštěvovat kroužek keramiky, hudebně-pohybový, sportovní kroužek nebo figurkové hraní. zájmové vzdělávání ve školní družině vytváří pro děti vhodné příležitosti k seberealizaci, umožňuje jejich emocionální a sociální rozvoj.